Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Oromo Community of Las Vegas

Hawaasa Ilmaan Gadaa

Wali Gahii Hawwaasaa Marsaa 3ffaa Bara 2017

===================::============================

Wali gahiin hawwaasa keenya marsaa 3ffaa kan bara 2017 akkaataa armaan gadiitti saganteffamee jira.

Guyyaa: Roobii, Fulbaana (September) 20, 2017

Yeroo (Time): Sa'aa 5:30 PM eegalee

Bakka (Place): The Venetian Banquet Hall

Tessoo (Address): 4850 S Eastern Ave

Las Vegas, NV 89119.

(Near Burlington Coat Factory)

Wali gahii kanarratti akkuma yeroo kaanii sagantalee adda addaa ni qaabaanna.

Dabalatas, dhimmoota jajjaboo waa'ee saba keenyaa fi hawwaasa keenya ilaallatu waan bal'inaan irratti mari'annuuf hunduu lafa jala bakka hojii keessanii irraa heeyyama gaafachuun akka wali gahii kanarratti argamtan kabajaan isin beeksifna.

Dhuma irrattis, namoota beektan maratti ergaa kana nuuf dabrsaa.

Galatoomaa

Koree Hojii Raawwachiiftuu HOLV

**************************************************************************************

Qophii Galii Maddisiisa Aannoleef

Caasaa hawwaasi Oromoo Las Vegas keenya keessa tokko koree adda addaati. Koree kana keessaa inni haala bareedaan socho'aa jiru keessaa tokko ammoo Koree aadaa fi Ispoortiit. Akka hawwaasaatti garee kubbaa miilaa Aannolee kan jedhamu bara darbe yeroo jalqabaaf hawwaasa keenya bakka bu'ee OSFNA irraatti hirmaachuun firii boonsaa argamsiisuun hawwaasa keenya boonsee jira.

Baranas, gareen kubbaa miilaa Aannolee hawwaasa keenya bakk bu'ee yeroo lammaffaaf OSFNA irratti hirmaachuuf deema. Haga ammaatti shaakala taphatoonnii godhan kan hedduu nama boonsu dha.

Haa ta'u malee OSFNA irratti deemaani hirmaachuun waan hedduu namatti ulfaatu keessa tokko qarshii dha. Kanaaf, koreen Aadaa fi Isportii qophii eebbaa fi galii walitti qabuu akkaataa armaan gadiin qopheessee jira:

1. Guyyaa: 7/12/2017 (Adooleessa 12, 2017)

2. Bakka: Frias Park (Tropican and Decatur)

3. Teessoo: 4801 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV 89103

4:Yeroo: Sa'aa 6:00 WB eegalee

Guyyaa kana BBQ, dhugaatiin lallaaffaa fi bishaan ni dhiyaata.

Kootta waliin bashananaa, Aannolee gargaarra.

Galatoomaa

HOLVtit Koree Aadaa fi Isportii (Garee Isportii)

*********************************::**********************************

Waamichaa Lammii - Waldaa Warraa Wangeelaa Oromoo Las Vegas Irraa

================================::=============================

Akkuma beekkamu falmii Oromoon kabaja mirga dhala namaa fi abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuuf gochaa jiruun wali qabateen, mootummaan TPLF gara jabinaan labsii waraanaa itti labsee saba keenya fixaa jira

Kana ilaalchisuun Waldaan Warra Wangeelaa Oromoo Las Vegas, sagantaa addaa kan dhimma biyya keenya irratti waaqayyoon kadhannuu fi lammii keenya wareegaman ittin yaaddanuu sagantaa dungoo qabsiisuu akka armaan gadiitti qopheesiteetti.

Guyyaa: Wiixata, 11/14/2016 (Monday, November 14, 2016)

Bakka: Waldaa Warra Wangeelaa Oromoo Las Vegas

Teessoo: 2700 S Town Center Dr, Las Vegas , NV 89135

Yeroo: Sa'aa 5:30 WB (PM)

Oromoon martuu akka irraa qooda fudhattaan waamicha obbolummaa isinii dhiyyeesina.

Waaqayyyo biyyaa keenya haa yaadatu, iyyaa saba keenyaas haa dhagahu. Ameen!

Kabajaan,

Jaarsolii Waldaa Warra Wangeelaa Oromoo Las Vegas 

********************************************************************************************

Wali Gahii Hatattamaa Dhimmaa Yeroo Oromiyaa Ilaalchisee

Fulbaana 4, 2016

Hammeenya garaa jabinaa mootummaan wayyaanee uummata Oromoo irraatti fudhateen, lubbuu hedduun darbuusaatiin hunduu gaddi guddaan akka dhuunfatame ni amana. Kun seenaa Oromoo jaarraa 21ffaa keessatti boqonnaa gaddaa baneera. Lapheen Oromoo maraas gaddaan guuttameera. Yeroo ammaa kanatti dhiigni ilmaan Oromoo akka bishaanii yaa'aa jira, dhalootni akka baalaa kichuuttii harca'aa jira. Ijji haadha Oromoo hara'a dhiigaa cobaa jira. Kana yeroon taa'aan ilaalan darbeera. Dhumaatii saba keenyaa hambisne bilisummaa saba fi biyyaa keenya saffisiisuuf, yeroo ammaa kanattii lammiin Oromoo kamuu gumaacha isarraa eeggamu bahuun dirqama lammumaati. 

Kanaafuu, nutis dhimma kanaarratti ammas bal'inaan mari'annee ejjennoo tokkorra gahuuf, wali gahii hatattamaa akka armaan gadiiti qopheesinee jirra.

Guyyaa: Kamisa (Thusrday) Fulbaana 06, 2016 (10/06/2016)

Yeroo: Sa'aa 5:00 WB (PM) irraa eegalee

Bakkaa: The Venetian Banquet Hall

Teessoo: 4850 S Eastern Ave

Las Vegas, NV 89119.

(Near Burlington Coat Factory)

Wali gahii kanarratti qooda fudhachuun iyyaa lammii keenyaa haa birmannu. Yaadaa furmaatas qabannee haa dhufna.

Firaa fi hiriyyaa hin dhageenye ammoo ergaa kana nuuf dabarsaa.

Horaa Bulaa,

Koree Hojii Raawwachiiftuu HOLV

*****************************************************************************************************

Eebba Uffata IsportiiTaphatoota Kubbaa Miilaa Aannolee

Gareen Kubbaa Miilaa Aannolee Las Vegas, uffatta isportii gaafa Adolleessa 28, 2016 bakka haawasni Ormoo Las Vegas irratti argamutti eebbisiifata.

Guyyaa: 07/28/2016

Bakka: Charlie Frias Park

Teessoo: 4801 S Decatur Blvd, Las Vegas, NV 89103

Yeroo: Sa'aa 5:00 WB (PM) irraa eegalee

BBQ fi dhugaatiin akka soodaafaa ni dhiyyaatuu.

Qophii kanaratti argamuun deeggarsa haamilee fi gumaacha adda addaa garee kubbaa miilaa keenya kanaaf haa goonu!

*********************************************************************************************

Oromo Community of Las Vegas Showed strong support for OMN

March 23, 2016.

On the second anniversary celebration of Oromia media network (OMN) and fundraising event Organized by Oromo Community of Las Vegas, a large number of people attended the event and generously donated to support the media. The attendants of the media have discussed the importance of this media in being the voice of Oromo people specially in bringing the Oromo protests into spot light. The crowd also promised to continue supporting the OMN by being sustainable member and through donations. 

In the mean time, CEO and director of OMN obbo Jawar Mohammed made a speech on different topics such as the history between OMN and the Oromo community of Las Vegas, current issues in Oromia and the way forward. On his speech, he emphasized on the importance of budgets and how Ethiopian government has made benefit out of it to sustain his life on power. He also briefly explained why Oromo protests targeted Ethiopian government's income sources and how it negatively affected the government.

Finally, the house had questions and answers with Obbo Jawar on multiple topics.

Below are some of the pictures from the event.

*********************************************************************************************************

Waamicha Maddisiisa Galii OMN

Akkuma beekkamu tarkaanfii suukaneessaa biyya keenya keessatti mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irratti fudhaachaa turee fi jiru, odeeffannoo qabatamaa hunda duukaa bu'ee battalumatti gurraa addunyaa fi gurraa saba keenya akka gahu gochuu irratti gaheen OMN taphate baay'ee guddaa dha. Mediyaan kun ammoo hojii boonsaa kana itti fufinsaan akka dalaguuf kan utubaa ta'e uummaata Oromooti. Gaargaasa uummataa malee miidiyaa kun guyyaa tokkoof illee qilleensa irra aooluu akka hin dandeenya beekkamaa dha. Hawwaasni Oromoo Las Vegasis akkuma hawwaasa Oromoo gara kaanii, miidiyaa OMN kana gargaaruu irratti gahee guddaa taphaachaa tureera, taphachaas jira. Ammas gargaarsi kun akk itti fufiinsaan godhamuuf, Koreen OMN damee Las Vegas qophii maddisiisa galii (Fundraising) akka armaan gadiitti qopheessee waan jiruuf uummatni keenya maagaala Las Vegas fi naannoo ishee jiraattaan qophii kana irratti argamuun gumaacha isin irraa eeggamu akka gootan, kabajaan isin waama.

Guyyaa: Bitooteessa (March) 23, 2016

Bakka: Gold Coast Hotel and Casino

Tessoo: 4000 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103

Yeroo : 6:00 WB (PM) - 10:00 WB (PM) ti

Galatoomaa!

Koree OMN damee Las Vegas

*************************************************************************************************************

Oromo Community of Las Vegas Has Showed Strong Support for Oromo Protests

February 24, 2016 , Las Vegas.

The Oromo community of Las Vegas has called its members to discuss on the ongoing Oromo protests for the third time since the protests started in November 2015. On this discussion forum, the highlight of the Oromo Protests and social movements was presented by the invited guest, Mr Birhanu Megersa Lenjiso. Birhanu has been fortunately in the town for his personal business and the community invited him to share his experience on the matter. He made excellent enlightening and informative presentation related to the land grab, Oromo Protests, social movements, the stages of the movements and the way forward. In addition, videos and other presentation slides that highlights the situation of Oromo people on the hands of the Ethiopian security forces, have been shown to the public. 

Finally, members of Oromo community of Las Vegas as usual have shown their firm determination to support Oromo Protests and stand with Oromo people with whatever they can until all the demands are fully answered.

**************************************************************************************************

Waamicha Wali Gahii - Dhimma yeroo Oromiyaa irratti

Akkuma hunduu quba qabdu jennee amanutti, uummatni Oromoo yeroo ammaa kana rakkoo hammaa keessa seenee jira. Sabni keenya baay'een yeroo beelaan hubamaa jiru kanatti, mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii gara jabinaa caalattu irratti fudhachaa jira. Hedduun lubbuun darbaniiru. Kumaatamni mana hidhaatti dararaa guddaa keessa jiru. Kaan qehee irraa jooraniiru. Kan qehee isaanii jiranis bahuu fi galuun isaanii yaaddoo hamaa keessa galee jiru. Hunduu akka bineensaa adamfamaa jira. Kumaatamni bakka buuteen isaanii wallaalamee jira. Tarii ajjeechaan jumilaa irratti raawwachuu hin oollee shakkiin jedhus ni jira. kana hunda quba qabdu jennee amana. Egaa nutis, waan kana hunda guyyaan yeroo dhageenyu keessa keenya nu dhukkubsachuu hin dhifne. Kanaafuu, nutis akka qaamaa Oromoo quuqamaa tokko bira dhaabbachuun waan nurra jiruuf, akkuma kana duraa ammas mari'achuun nu barbaachiisa.

Hawwasni keenya haga ammaatti, dhimma kana faana wali qabatee hojii guddaa hojjetee jira, ammas ittuma jira. Dhimma kana dura turee fi kana gara fulduraa irratti mari'achuuf, koreen hawwaasa keenyaan dhaabbaate, Koreen Gargaarsaa (Supporting Commitee) wali gahii akka armaan gadiitti qophaasaniiru. 

Guyyaa (Date): Guraandhala (February) 24, 2016

Yeroo (Time): Sa'aa 3:00 WB (PM)

Bakka (Place): Clark County Library

Tessoo (Address): 1401 E. Flamingo Rd. Las Vegas, NV 89119

Guyyaa kanatti hunduu argamtan yaadaa wali jijjiruun furmaatta akka waliin soqnuuf kabajaan isin gaaffanna!

Iyya lammii keenyaa haa brmannu!

Hawwasa Oromoo Las Vegasitti Koree Gargaarsaa

*****************************************************************************************************************

Letter from Senator Harry Reid, Nevada in response to Appeal Letter of Oromo Community of Las Vegas on situation in Oromia

This is letter is from US senator Harry Reid of Nevada, in response to Appeal Letter of Oromo Community of Las Vegas on situation in Oromia. On this letter, Senator Harry Reid promised to follow up the human right abuses in Ethiopia.

Oromo Community of Las Vegas Has Elected its Executive Committee

On its 2016 first round general assembly held on January 23, 2016, the Oromo Community of Las Vegas, elected the executive committee who lead the community for the next two (2) years. The executive committee has five members and are elected every two years. On this election four members of the executive committee have been re-elected in addition to one new member being added to the executive committee. 

The elected committee members has showed their full interest to serve their community with all the potential they have no matter what ever energy and time it costs. They have also added that they will finish the ongoing many started community projects within these two years plan. In addition, all the members of the community attended the meeting showed their full support to serve the community with whatever they by standing with the committee. All have agreed that, it is the responsibility of every one to play a key role in the community. 

Finally, it was underlined that the ongoing protested in Oromia and government's brutal crackdown will even make us stand together and become more stronger as individual and community.

*****************************************************************************************************************

Letter from Congresswoman Dina Titus, Nevada representative

This is a letter from Congresswoman Dina Titus, Nevada representative in response to the appeal letter Oromo Community of Las Vegas wrote in regards to the Oromo Protests and the situations Oromo People. We are very thankful of Congresswoman Dina Titus for listening to the voice of our people and for showing here full interest to stand with our people. We are also very thankful to Oromo People for showing your solidarity to your fellow brothers and sister suffering back home from Ethiopian governments repressive action.

Wali Gahii Hawwaasaa Marsaa 1ffaa kan Bara 2016

Wali gahiin hawwaasaa Oromoo Las Vegas kan bara 2016 marsaa tokkooffaan akkaataa armaan gadiittii saganteeffamee waan jiruuf, guyyaa kana haala mijeeffattanii akka irratti argamtan kabajaan isin gaafanna.

Guyyaa (Date): Roobii, Amajjii (January)27, 2016

Yeroo (Time): Starts at 6:00 PM

Bakka (Place): The Venetian Banquet Hall

Teessoo (Address): 4850 S Eastern Ave

Las Vegas, NV 89119.

(Near Burlington Coat Factory)

Guyyaa kanatti koree hawwaasa keenya waggaa lamaan dhufaniif tajaajilan waan filluuf, hundii keessanuuf irratti argamtaanii filuufis ta'ee filatamuuf akka qooda fudhattan cimsinee isin beeksifna. Koree kana kan filatus ta'e kan filatamu nama buusii ji'aa hedduu ofirraa hin qabne waan ta'eef, namootni kaffaltii keessan hin fixne ofirraa fixuun filannoo kanarratti gahee akka fudhattan isin yaadachiifna.

Namoota biroottiis ergaa kana akka nuuf dabarsitan kabajaan isin gaafanna.

Koree Hojii Raawwachiiftuu Hawwaasa Oromoo Las Vegas

Amajjii 2016

Oromo Community of Las Vegas Appeal Letter to US Congressman and Response

==============================================================

December 10, 2015

The Honorable Joseph Heck

United State Senate

333 Las Vegas Boulevard South

Las Vegas, NV 89101

Dear Representative Heck,

First of all we, the Oromo Community of Las Vegas, would like to thank the United States for giving us the opportunity to come to this country and benefited from the opportunity that this land equally provides for all regardless of who we are and where we came from. In addition, we highly appreciate all the values and fundamental principles that the USA follows to maintain this country as a greatest nation and a better place to live in. We also appreciate all the efforts that the USA is making to bring democracy and peace to the world.

Oromo is the largest single nation living in Ethiopia in the regional state of Oromia. Even though Oromo is the largest ethnic in Ethiopia, our people has been politically and economically marginalized for more than a century and considered as a second citizen on their own land.

All Ethiopia’s successive regimes have taken turn to oppress our nation. Even though Ethiopia’s government and its constitution changes, the trend to marginalize Oromo people is still continuing until these days.

It is part of the continuation of this trend that has triggered us to write you this letter. It is truly with heartbroken and extremely troubled feeling when we are writing you this letter but still with the hope that our message will get your attention and the attention of the government of the United States of America ultimately. It is to be recalled that we wrote similar letter last year on October 9, 2014 with similar incident happened on Oromo students which claimed the life of more than 70 students and several students were tortured.

Currently, the government of Ethiopia who calls himself democratic government is mercilessly and indiscriminately shooting, killing, torturing, arresting and imprisoning in mass Oromo students across Oromia. The students have been protesting against the excessive land grab in Oromia which mainly benefit few investors and government officials with the cost of endangering the lives of hundreds of thousands of poor Oromo farmers. By the name of Addis Ababa Integrated Master Plan, which was aimed to expand the capital city of Ethiopia into the surrounding cities and town which are under the administration of Oromia regional state government, many Oromo farmers have been evicted from their land, they have been living on for generations, without any reasonable compensations. As a result, many families have been forced to be street beggars and became homeless while a few have been highly benefited from their land in selfishness manner.

It is this act of injustice and unaccountability that Oromo students in schools across Oromia have protested against in a very peaceful and democratic manner. Instead of adhering to its constitution that grants its citizens the right to make a protest and addressing the students’ questions in a democratic and civilized manner, the Ethiopian security forces have senselessly and irresponsibly opened gun fires at students and innocent civilians and killed many including a 13-year-old student. They have intimidated and terrorized students in their dormitories. There was a student who fell from his dormitory building terrorized by the federal police and sadly passed away. Several students have been tortured and many more have been imprisoned. Others have been suspended or dismissed from school. There are also student whose their whereabouts are unknown to escape from the ruthless act of the Ethiopian security forces.

As you know, Ethiopia is getting millions of dollars as an aid from USA every year for the purpose of economic development, poverty reduction and others. But, the situation in Ethiopia is getting worse even though the government claims double digit growth. For example, currently 15 million Ethiopian are in need of emergency food assistance as reported by international Medias. Human rights violations is also increasing in Ethiopia. So, where has all the fund that the USA provided to Ethiopia gone?

We as a community has a concern that unless the Ethiopia government respect its citizen’s right, stop removing the farmers from their land, refrain from shooting peacefully demonstrators and innocent civilians, the situation probably be transformed into violence and leads to unnecessary consequences that no one like to see it.

Therefore, we demand the US government to stop funding the dictator of Ethiopia who buy bullets with tax payers’ money to gun down civilians instead of feeding them. We demand the US government to put pressure on Ethiopia government so as to stop evicting poor Oromoo farmers from their land. We demand that the Ethiopian security forced be brought to justice for killing innocent civilians. We demand the US government to reassess its diplomatic relation with Ethiopian government. We demand the US government to listen to the agony of our citizens. We demand the US government to put pressure on Ethiopia government to free thousands innocent Oromos languishing in the prison.

Thank you for your time and your consideration of our concerns and we hope our voice will be heard by the US government.

Sincerely Yours,

Oromo Community of Las Vegas

Nigussie Riktu, Chairperson

(702) 824 0283

December 10, 2015

**************************************************************************************************************

Waamicha Hiriira Nagaa

Rakkoo biyya keenya keessatti deemaa jiru ilaalchisee, haawwasni keenya gafaa Kamisaa, Muddee 10, 2015 (12/10/2015) ti hirriirra nagaa bahuuf qophiin godhamaa waan jiruuf hawwaasni keenya akka quba qabaattan isin beeksifna. Bakki fi yeroon isaa

ammaaf akka armaan gadiitti kan yaaddamme yoo ta'u, guyyaa muraasa

keessatti mirkanessinee isin beeksifna.


Date: Dec 10, 2015

Time: 9:00 Am-11:00 Am (Pacific Standard Time)

Place: Nevada Government Office (Down Town)

Address: 333 S.Las Vegas, BLVD

Las Vegas, NV 89101


Gaaffii fi yaada qabdaniif koree hawwaasa keenyaa akka quunnamtanis

kabajaan isin beeksifna.


Iyyaa lammii fi biyyaa haa birmannu!


Koree Hawwaasa Oromoo Las Vegas

Muddee 5, 2015

Wali Gahii Hatattamaa :

Oromoo Magaalaa Las Vegas fi Naannoo Ishee Jiraattan Maraaf

Yeroo ammaa kanatti baroototni Oromoo biyya keessaa sadarkaa 1ffaa haga sadarkaa barnoota oli'aanaa jiran, kallattii Oromiyaa maraan dhimma master pilaanii Finfinnee fi magaalota Oromiyaa, kan Oromoo lafa irraa buqqisuuf saganteeffame mormuun hiriraa nagaa bahaa akka jiran quba qabdu jennee abdanna. Akkuma kanaan duraa, ammas mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii gara jabeenyaa baratoota Oromoo irrattti fudhateen lubbuun namoota baay’ee baheera, miidhaa guddaan baratoota hedduu irra gaheera, baratootni hedduunis hidhamaniiru. Gocha suukanneessa kanaan lammiileen Oromoo laphee gaddaa keessa galeera. Akka dhuunfattis ta’e akka hawwaasaatti, gochaa mootummaa Itoophiyaa kana balaleffachaa jiru.

Nutus, haawwaasin Oromoo magaalaa Las Vegas, dhimma biyyaa keenyaa keessatti ta’amaa jiru kana irratti mari’achuuf wali gahii hatattamaa waamuun barbaachisaa ta’ee waan argameef, gaafa Roobii, Muddee 9, 2015 (12/09/2015) waaree boodaa sa’aa 4:00 irraa kaasee wali gahii kan godhannu ta’a. Kanaafuu, iyyaa lammii keenyaa kana karaa dandeenyuun birmaachuuf, Oromoon dhimmi kun itti dhagahamu kamuu guyyaa kana argamuun wali gahii kanarratti argamees deeggarsa barbaachisu akka godhuuf kabaajaan isin waamna.

Bakki fi yeroon akka armaan gadii:


Date: Wednesday, December 9, 2015

Time: 4:30 PM - 7:30 PM

Place: West Charleston Library (Conference Room) by CSN

Address: 6301 W Charleston Blvd, Las Vegas, NV 89146


Iyyaa lammii keenyaa haa birmannu!

Koree Hawwaasa Oromoo Las Vegas.

Amaanaa Movie Show In Las Vegas

Amana movie director Gammadoo Jamaal will be in our city on Cotober 7, 2015 to show his movie to our community as part of his Amana movie show tour in North America. According to Gammadoo, this movie is totally based on the contemporary situation in Oromia and very informative. In particular it was directed based on the Oromo student protest related to the Addis Ababa Integrated master Plan. Please, come out and show your support to this growing moving director and love to our art, the main objective being relaxed by the movie in fact.

Date: 10/07/2015

Venue: WindMill Library,

Address: 7060 West Windmill Ln,

Las Vegas, NV 89113

Time: 4:30 PM - 7:30 Pm

OCLV 2015 Third Round General Assembly

Oromo community of Las Vegas 2015 third round general assembly has been scheduled as follows:


Date: Wednesday, September 23, 2015

Place: The Venetian Banquet Hall

Time: Starts at 5:30 PM

Address): 4850 S Eastern Ave

Las Vegas, NV 89119.

(Near Burlington Coat Factory)

Please, schedule your time for this date as we have a lot to talk about our community and plan for the future.

**************************************************************************************************************

Irreecha Oromoo Celebration

Oromoo Irreechaa Celebration in Las Vegas is scheduled as follows


Date: Thursday, October 15, 2015

Time: starts at 3:00PM

Place: Sunset Park

Address: 2601 E Sunset Rd,

Las Vegas, NV 89120

There will be entertaining programs. BBQ and soft drinks will also be serviced. Please, mark your calendar, arrange your day off and tell other friends.


Oromo Community of Las Vegas Cultural and Sport Committee

--------------------------------------------------------------------------

Just to Say Thank You

Hopefully Wednesday night (8-12-2015) was one of the best and special times our community had. It was the event where every one in the room got refreshed, relaxed and enjoyed the dance and music; of course the group chat as well . The energy from the stage was amazing; Haacaluu and Addisu Furgassa rocked the stage and cheered by the audiences. Everyone in room stood up, clapped their hand and warmly welcomed these beloved artists when they first came to the stage and introduced themselves. Haacaaluu and Addisuu controlled the stage turn by turn and breathed their "Kilolee" spectacular melodies into the room. Highly excited by the message of the song, the audience went out and got closer to the stage and danced with the Oromo stars. It was not hard to learn how much our people are connected through Oromo music and the love and respected they have toward our artists. Of course our people have good reason to love and respect our artists; they are the voice of our people, the guard of our culture, the archives of our history. Within the music was our heritage, the value and history of our people; the suffer and oppression; the hope and future. Our artists brought the homeland memories to the stage, took us a tour to each corner of Oromiyaa- the land which rings in every Oromoo minds every single day. Hopefully, everyone in the room got unleashed from the homesickness at least for a day-of course the replay will stay longer. One thing we should never forget is that we need to develop a culture of having such special events together as its importance manifold.

At last not least,we would like to take this opportunity to give thanks to all who contributed their time and energy to make this event happen. We would like to appreciate our culture and sport team for doing their best. Your are great! Also, we like to extend our thanks to all the audience (our members and others), and guests from other states for having interest to spend such wonderful moment with us!! Love you all. Cheers!

......The OCLV committee......

**************************************************************************************************************

Qophii Addaa-2015

Hawaasni keenya gaafa Hagayya 12, 2015 ti qophiin Bashananaa (Concert) dhaan artistoota Oromoo bebeekamoo fi jaalatamoo waliin akka dabrsiinuuf saganteefameera. Kanaaf, Hawaasni keenya tikkeetti yeroo dhiyootti gabaa irraa oolu bitachuun akka guyyaa kana waliin bashananaa dabarsuuf waamicha keenya dhiyeesina. Akkasumas, namoota beektanii fi hiriyoota keessan gara qophii kanaa akka dhufaniif affeera.

Guyyaa (Date): Hagayya 12, 2015 (August 12, 2015)

Yeroo (Time): Sa’aa 8:00 WB (8:00 PM) irraa eegalee

Bakka (Place): The Venetian Banquet Hall

Tessoo (Address): 4850 S Eastern Ave

Las Vegas, NV 89119.

(Near Burlington Coat Factory)

Artistootni: 1. Haacaaluu Hundeessaa

2. Addisuu Furguusaa

Koottaa waliin bashananuun, guddinaa aadaa fi aartii keenyaaf hundee kana ta’an Artistoota keenya waliin dhaabbanna.

Kabaja Guyyaa Gootata Oromoo fi Wali gahii Hawaasaa Marsaa 2ffaa kan bara 2015

Upcoming Event

Our community's second round general assembly for 2015 has been scheduled as follows.


Date: Wednesday, April 29, 2015

Time: Start at 6:00 PM

Place: The Venetian Banquet Hall

Address: 4850 S Eastern Ave

Las Vegas, NV 89119.

(Near Burlington Coat Factory)


We will have different kinds of special programs on this day. Please, arrange your time off in advance. We will notify you soon if there is any change of schedule or any other updates.

**************************************************************************************************************

Up Coming Event


Oromo Community of Las Vegas 2015 first round general assembly is scheduled as follow.

Date: January 29, 2015

Venue: Gold Coast Hotel and Casino

4000 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103

Time: Starts at 5:00 PM


We kindly request all of you to take time off in advance (if Thursday is not your day off), and attend this meeting, which happens only three times a year, to discuss about our community, our future plan and much more. Please, be on time as we will occupy the hall for limited time only and extra fee will be charged if we will not be able to conclude our meeting within the planned time frame. Pass this message to all friends and other interested people.


Sincerely,


Executive committee

********************************************************************************************************** 

Las Vegas OMN Fundraising Event was Successfully completed

Oromia Media Network Fundraising Event

OMN support committee in Las Vegas is pleased to announce that it has planned fund raising event to support Oromia Media Network (OMN) financially on Wednesday, December 10, 2014. Within less than a year since its establishment, OMN has done excellent job in serving Oromo nation by delivering timely information and news; creating a platform where Oromo can learn from one another by interviewing Oromoo elders, scholars, business persons, politicians, activists and more. To keep OMN on the air and continue to be the voice of our people, the support that we make as individual and community is very important. So, let us support this our own media through donation and becoming sustainable donor member. Jawar Mohammed, a political analyst and graduate (Ph.d) student at Colombia university, will make a speech on contemporary Oromo issues and the role and necessities of medias.

on contemporary Oromo issues and the role and necessities of medias.


Date: Wednesday, December 10, 2014

Time: 5:00 PM

Place: Gold Coast Hotel and Casino

4000 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103

Guest Speaker: Jawar Mohammed


Please, pass this information to all friends, family and any one who is interested to stand by OMN.


Thanks

Irreechaa Celebration In Las Vegas 2014

Barruu Adda Addaa

Irreecha

Baaruu Baayisaa Daaqaa: Irreechaa (Walaloo)

Irreechaa

Sirnaa dur dur ture

Seeraa sararaa baraa keessa tare

Duudha fi aadaa boonsaa

Faayyoo saba Oromoo – ibsituu eenyummaa isaa!

Irreechaa, Irreessaa, irreeffannaa, kan ture dur

Yaadannoo Odaa Nabee fi Odaa Mormor

Walitti qabduu maraa dhangaa fi maaddii

Damdamtuu dhiibbaa algaa: Hora Harsadii

Sitti hin ba'u seerri dalgaa

Si hin dhaq-qabu abaarsi algaa

Ofi hin-beekneen hin madaalamtu

Akka kosii hin gatamtu!

Jibbi fi dhiibbaan si hin mancaasu

Tuffiin lafa irraa si hin balleessu

Gar-malee si hubachuun si hin diigu

Si dagachuun lammii kee si hin dagu

Galata ati Waaqaaf dhiyeesitu jinniif jedhanii

Qarooma kee cilee yoo dibani

Ati hin baddu, ati hin duutu

Waaqni si uume si hin tuffatu!..more

*****************************************

By Yaadasaa Dafaa*

Understanding Gadaa and Orommummaa:

Oromo Nationalists frequently discuss the underlining premises ofOrommumaa within the aspirations for promoting the commonly shared spirit of the unique Oromo Nationhood. But, not all the resourceful Nationalists approach this fundamental issue from the same angle. Disagreement in concepts and theories at times could be blown out of proportions intentionally or unintentionally. When differing ideas and approaches emerge either under the Odaa tree in Oromia, or discussing at round-tables in Finfinee, Adama, Berlin, Washington DC, Melbourne, or Minneapolis, it should have been viewed as positive, and taken as “teachable moments” or ” learning moments” from these diverse views. Read full..

By Leenjiso Horo* | October 2013

THE ROLE OF OROMO MUSIC ARTISTS IN THE OROMO NATIONAL LIBERATION STRUGGLE

Throughout history, music has been used as a means of struggle. It is a form of language, a type of communication, and a revolutionary force in the time of national struggle. Popular music conveys messages. It conveys messages of patriotism and highlights popular sentiments. It inspires passion, pride, nationalism, and action in citizens to take. It encourages citizens to take up weapons and fight for the cause they believe in. For this, it taps into everything from historical memories of past conflicts to present injustices. It is a useful tool for changing the way people think and feel. It is for these reasons, revolutionaries and nationalists take music very seriously. Through music, musical artists shame and humiliate those who betray their nation and their country, and those who do not support the national liberation struggle. Revolutionary music vilifies the traitors, the vacillators, the cowards, the enemy loyalists and the neutralists at the time of national liberation struggle. For these, music can be used as a propaganda tool in a war of national liberation. Read More...

Useful Information Center

GadaaCom ABO Gubirmans Ayyaantuu Opride Gulelepost Qeerroo OSA ONA Gumii Paarlaamaa Oromoo Waaqeffannaa Oromo music Oromo folklore ABO bilisummaa Oromia online Oromia Times Madda walaabuu Press oromoo press MaddaSeenaa

Google +1 Button

Irreechaa 2014 Celebration Date, Las Vegas

The 2014 Irreechaa Celebration in Las Vegas is scheduled to be held on Thursday, September 25, 2014. It's highly encouraged for all attendants to wear Oromoo custom clothes. See below and flyer for detail.


Date: Thursday, September 25, 2014

Time: 4:00 PM

Place: Sunset Park

2601 E Sunset Rd, Las Vegas, NV 89120


BBQ, water and soft drinks will be served. Please, tell other friends to come and celebrate with us. 

**********************************************//***************************************************

Waa'ee Galma Bitachuu Hawaasa Keenya Ilaalchisee

Ashamaa akkami jirtu,


Akkuma hundi keenya beeknu/quba qabnu, waa'een barbaachisummaa galma bitachuu hawaasaa keenyaa yeroo dheeraaf irratti haasahamaa tureera. Hawaasni keenyas mormii tokko malee barbachisummaa galma bitachuu kanaa yeroo adda addaatti sagalee guutuudhaan mirkanneessaa turuun isaas ni yaadatama. Barbaachisuummaa isaatiifis sababootni quuqqubsaa ta'an hedduun lafa taa'aanii jiru. Koreen jaarmiyaa hawaasa Oromoo Las Vegasis dhimma kana yeroo dheeraaf , wali faanas ta'ee hawaaasa faana, erga irratti mari'chaa turee booda amma gara adeemsa hojjiitti hiiku bira gahee jira. Akkuma kanaan, wali gahii hawaasaa marroo 3ffaa kan bara 2014 godhanne irratti, mataa duree akkataa itti adeemsa mana bitachuu irratti marii bal'aan erga godhamee booda, hawaasni keenya /manni guutummaatti yaada kanaa gadii irratti walii galee jira.


Innis, galma bitachuudhaaf yoo xiqqaatee miseensotni keenya mataati $1,000.00 (Dollar Amerikaa kuma tokko) buusuu akka qabu guutummaatti walii galamee jira. Horiin kuni akkaataa itti walitti qabamuuf ammoo koreen yeroo dhiyyooti goca qopheessuun miseensota keenya hundumaa bira ni gaha.

Asumaanis, misoosotni keenya barbaachisummaa galma bitachuu kanaa gatii guddaa itti kennuun, waadaa seentanis ammoo yeroo isinii kennamu gidduutti xumurachuun akka kaayyoo eebbifamaa fi qajeelaa yaadame kana bakkaan geessan kabajaan isin gaafanna. Yaadaa, qeeqaa fi gaaffiin yoo jiraatee kallattiin koree hawaasaa (maqaa fi bilbilli armaan gadiitti eerame) waliin dubbachuuf balballi isaa banaa dha. 

1. Nigusee Riqituu-702-824-0283

2. Dastaa Iddoosaa-702-445-8583

3. Kamaal Usmaan-702-340-5749

4. Mokonnin Addunyaa-702-506-1446

5. Shamsiyaa (Alfiya) Buusee- 702-660-0561


Deeggarssa fi gummacha yaadaa gootan hunduuf galatni keenya guuddaa dha.


Koree Jaarmiyaa Hawaasa Oromoo Las Vegas


Fulbaana 13, 2014

******************************************************************************************************

********************************************///********************************************************

Up Coming Event

Community's third round general meeting has tentatively been scheduled as follows.

Date: September 10, 2014

Place: Gold Coast Hotel and Casino

4000 W Flamingo Rd, Las Vegas, NV 89103

Time: 5:00 PM


Please, pass this message to your friends and others who may not get the message. As your presence on the meeting is very important for ideas and suggestions that will be raised and discussed on that day, we kindly request to schedule your time in advance and to attend the meeting.


Sincerely,


Executive Committee.

===========================//==================================

Oromo Evangelical Church of Las Vegas set a candle vigil night.

Oromo Evangelical Church of Las Vegas has planned a Candle vigil night for Our people who were killed in mass throughout Oromia by Ethiopian Security Forces for peacefully protesting against new Finfinnee (Addis Ababa's) Master plan which is aimed to expand the city into the nearby Oromia towns.

Date: Wednesday, May 14, 2014

Time: 6:30 PM

Place: Water Park

Flamingo Rd, & Buffalo Dr, Las Vegas.


All Oromo and friends of Oromo in Las Vegas and around it are cordially invited to attend this vigil so that we can remember our fallen people together and express our sorrow.


Thanks,

Oromo Evangelical Church of Las Vegas

May 12, 2014

**********************************************************************************************************

*******************************************************************

Oromo Community of Las Vegas Letter to Nevada Senator, Harry Reid

May 9, 2014

Oromo Community of Las Vegas

Las Vegas, NV

USA

The Honorable Harry Reid

United State Senate

333 Las Vegas Blouvard South

Las Vegas, NV 89101

Dear Senator Reid,

We, Oromo Community of Las Vegas, would like to bring to your attention that Ethiopian government is committing mass massacre on Oromo people in Ethiopia. Oromia is Ethiopia’s largest region and Oromos are the country’s largest ethnic group.

Currently, there is mass protest across Oromia state of Ethiopia opposing the expansion of Addis Ababa, Ethiopia’s capital, into the nearby Oromia towns and cities by the cost of evicting the farmers. By the name of Addis Ababa Integrating Development Master Plan, Ethiopia’s Capital, thousands of Oromo farmers are being kicked off their land they owned for many generations long. This eviction will leave those Oromo farmers with nothing economically, it destroys their culture and will threatens the Oromos language, which is not taught in Addis Ababa schools. Oromo students peacefully protested to be the voice of these poor farmers. Instead of addressing students demand appropriately, the Ethiopian Security forces pointed their gun to the innocent students and killed about 50 people, mostly students as some source indicates. Many Oromo students are being tortured, arrested in mass and taken to jail by Ethiopian security forces as we speak.

Instead of feeding the starved people by the aid they are getting from the US, the Ethiopian government is using it for suppressing peoples’ voice and depriving of their rights: the right to gather, the right to make peaceful demonstration, the right to speech, the right to write, and every right that the democratic country allows in general. Rather than buying bread for the people, the Ethiopian government is buying bullets to gun down our own Oromo brothers, sisters, kids and elders.

We are deeply concerned about the future of our people and our country as the brutality of Ethiopian regime is becoming worse than ever. With the multi-million dollars aid that the Ethiopian government is getting from foreign countries, mostly from USA, to fight HIV, hunger and poverty, he uses it for fighting the people by labeling innocent people as anti-government and anti-development. We have attached some of the pictures of Oromo students who were recently killed in mass in different parts of Oromia, mostly in Ambo town, by Ethiopian security force while they were in peaceful protest.

We, Oromo Community of Las Vegas, are here today to protest against the eviction of Oromo farmers from their lands without reasonable incentives. We are demanding the USA government to put pressure on Ethiopian government and stop helping the dictator. We are demanding the release of all Oromo students arrested as soon as possible. We are demanding all political prisoners to be released as soon as possible. We are demanding the Ethiopian Security force to cease fire on Oromo students. We are demanding to bring the government body that committed atrocity on Oromo students to be brought to justice. We demand freedom and justice for our people. We sincerely request the US government to look at this issue very seriously and investigate the ongoing situations.

Thank you for your consideration of our concerns and we hope our voice will be heard by the US government.

Sincerely Yours,

Oromo Community of Las Vegas

Nigussie Riktu, Chairperson

(702) 824 0283

***********************************************************************************************************

#OromoProtest, Rally in Las Vegas

Oromo Community of Las Vegas is planning to have a rally to protest against the eviction of Oromo farmers from their lands; the plan to expand Finfinne (Addis Ababa) using the new master plan which is aimed to remove Oromo farmers from their lands; the mass massacre committed on Oromo people by Ethiopian security forces; the mass arrest and torture of Oromo students and to support to voice of Oromo students.

Date: May 09, 2014

Time: 9:00 Am-11:00 Am (Pacific Standard Time)

Place: Nevada Government Office (Down Town)

Address: 333 S.Las Vegas, BLVD

Las Vegas, NV 89101

Please pass this message to all your relatives, concerned citizens and friends of Oromo People.

We kindly invite all oppressed Ethiopian Nations and Nationalities to join us in this rally. As time is very crucial please, do all your best to be on time.


Let us speak up loud about our problem back home to the international communities.


Tokkummaan humna!

Oromo Community of Las Vegas,

May 05, 2014

****************************************************************************************************************

Killing innocent people has never been an answer to demand for justice

It is extremely disturbing and annoying when our innocent people are being killed in mass on the street publicly during daylight by Ethiopian security forces. It is injustice and immoral when our own brothers and sisters including children and elders are being gunned down by the TPLF loyal forces. Our people are being jailed and killed because they peacefully demonstrated to protest against Finfinne’s (Addis Ababa) new master plan which has the objective to expand Finfinne (Addis Ababa) to the surrounding Oromiyaa special zone towns by the cost of evicting Oromo farmers from the area without paying them any reasonable incentives. By the disguise of integrated development plan, our people are being removed from their land they inhabited since immemorial time and forced to be street beggars. Oromo students peacefully protested this illegal plan and became the voice of their people. Rather than addressing their demand appropriately, the government of Ethiopia ordered military forces to arrest, torture, and kill the students. This is not the first time that Ethiopia government tortured killed innocent Oromo students then labeled them as extremist, terrorist, anti-development, misled by some anti-government agents when they perform peaceful demonstration. The government is doing this purposely to suppress their voice and intimidate the others not to repeat the same action again.

We, the Oromo community of Las Vegas, as a very concerned fellow citizen, strictly condemn the irresponsible acts of Ethiopian security forces. They are totally responsible for the mass massacre; destruction of properties; instigating violence; creating unrest among our people. We also need to affirm to the Ethiopian government that the demands and concerns of our students are not only theirs but also it represents the whole Oromo people. As such, on our second round general meeting held in memory of our fallen hero and heroines (Guyyaa Gootota Oromo), we passed the following firm stands on the ongoing situation in Oromiyaa:-

 1. We totally advocate the current peaceful, non-violent Oromo students protest.
 2. We urge the government of Ethiopia to restrain itself from torturing, arresting, jailing and killing our innocent citizens.
 3. We urge the government of Ethiopia to respect its own constitution and abide by it.
 4. We will stand by our students and give moral, financial and any other possible supports which sustain this mass, peace and non-violent protest until the required goal is achieved.
 5. We call upon all Oromo communities around the globe, both at home and in Diaspora, Oromo elders, religious leader and all Oromo political parties to be united and give support to the ongoing Oromo protest.
 6. We will demonstrate and make our voiced heard by international communities.
  Oromo United!
  Oromo Community of Las Vegas,
  May 2, 2014

************************************************************************************************************

Oromo community of Las Vegas second round general meeting in 2014


Date: April 30, 2014

Venue: 3230 E Desert inn Road

Las Vegas, NV 89121

Programs:

Co-memorizing Oromo Martyrs

Message from the executive board

Report and Plan

Community suggestion time

Entertainment

Luncheon

Bids

And others


As we have a lot of topics to talk over please be on time. Using our time properly helps us manage our program in timely manner. Please, don’t forget to tell friends and relatives, members or non members, to come to our meeting and share/forward his/her ideas for us. We value everyone’s positive, genuine, constructive suggestion and feedback. We encourage all of you to come up with some ideas, comments and suggestions that you believe builds more our community and strengthen our unity.

Looking forward to seeing all of you there.

Sincerely,

Executive Committee.

**********************************************************

The Continued Agony of Oromo

February 12, 2014

It’s extremely sad to hear day after day the death, torture exile, and imprisonment of our innocent people on the hands of the Ethiopian government. Just for expressing their thought, standing up for their rights, aspiring for freedom, justice and equality, believing in their identity and for being themselves, many have been exposed to exile, torture and even punished up to death. Oromo from all walks of life were/have been and are still being targeted by the Ethiopian regimes from past to present. Many students have been suspended or dismissed from their school board, farmers have been removed from their land, merchants have been denied their license, and journalists and artists have been forced to leave their country just because of advocating basic human rights.

At different times, from elementary schools to higher-educations, several talent Oromo students were killed, tortured or jailed for many years just because of their being outstanding students, and raising simple and basic human right questions. It’s also not uncommon to see Oromo students being dismissed in mass from their school board. There were several occasions while families were waiting eagerly for the graduation of their son/daughter from college but the life of their son/daughter sadly ends up in jail or death. To mention some of the students out of many; Sime Taraffa, Gaaddisaa Hirphasa, Alamaayyoo Garbaa, Jagaamaa Badhane were killed by uncompassionate security forces. High caliber students like Taayyee Danda’a, and Galata Bazzaa are two of the many Oromo students who are being severely mistreated in Kalitti Prison. It’s clear why the government is targeting active students who always speak out for their right. The purpose is simple; the government is clearing Oromo scholars from grass roots so that he can ride the rest of the society as he will. Recently, at Haramaya University many students were beaten by security forces rather than addressing students’ simple question related to food poising. It has been reported that many students are serious sick because of consuming poisoned food at their dinning cafeteria.

Countless Oromo politicians are being languished in the prison because of struggling for their people’s right. They have been denied their basic right, tortured, even prevented from getting any medical service, which is against international human rights law and their families were left without any support. Some of them sadly passed away while serving in the prison. For example, while the death of Eng. Tasfahun Camadaa is still fresh in the minds of Oromo people, we have been told that another Oromo political prisoner, Obbo Ahmed Nejash, died in the prison and nobody knows where his body is yet. Currently a lot of Oromo prisoners’ life is at critical conditions. They are not getting medical service and many of them are confined to small room which aggravates their sickness.

We are also observing that the government is instigating violence between Oromo and their neighboring societies. Many lives were lost and many people were removed from their home and exposed to difficult situations.

We, the Oromo Community of Las Vegas, condemn all sorts of Ethiopian government’s cruel acts on our people such as dismissing our students from school and jailing them instead of answering their question properly, displacing our people from their home land, instigating violence among Oromo clans living in the neighboring countries, and among Oromo and neighboring ethnics, languishing our political prisoners in the confinements and refusing to set them free after they finished their prison years, killing our people in irresponsible way. We consider the pain of our people as our own pain and we will remain their voice.

Oromo Community of Las Vegas,

February 12, 2014.

**********************************************************************************************************

Upcoming Event: Oromiyaa Tiyyaa Concert In Las Vegas-February 26, 2014

Time to Relax! Oromo Community of Las Vegas proudly announce that the Oromiyaa Tiyyaa Concert has been finally made to happen in the City of Entertainment, Las Vegas! This is a big news for Oromo of Las Vegas and nearby city and other nations who have been eagerly waiting for rocking with Oromo stars! This is a great achievement for all of us. Something important we learnt from the preparation of this concert is that we can make it whatever we say we can do it if we positively think and work hard on it, however it seems difficult. The Oromiyyaa Tiyyaa concert will be a great opportunity for all of us to leave any differences aside and rejoice the night with the young Oromo pop stars' Melodies.

Don't forget! this chance happens rarely in our life. Don't miss it , just make it! Let's see our birth place through these stars. They will make the far world close to us. They will bring feeling and love of our country to the stage. Rather than missing this special concert and asking our friends , 'how was the party last night ?' and waiting for their answer with curiosity let us go ourselves and see the feeling. Thanks for all individuals who tireless worked hard to make this event happen. Our special thanks goes to the organizing committee! Let us sing together....Oromiyaa Tiyyaa.....

******************************************************************************************************

Ergaa Koree Hawaasa Oromoo Las Vegas Irraa

Guraandhala 01, 2014

Jaalatamoo Oromoo Las Vegas,

Akkami jirtu, jireenyi badhaadhaa? Hundumti keessanuu nageenya keessa akka jirtan abdii guddaa qabna. Akkuma beekkamu gaafa Amajjii 15, 2014 filannoon koree hawaasa keenyaa gaggeefamee sirnaan xumuramuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kanattis koreen waggaa lamaan dhufaniif hawaasa keenya gaggeessuuf filatame, hojii gaggeesummaa fi itti gaafatamuummaa guutumaatti koree duraanii irraa fudhatee jira. Koreen haaraa filatame kuni walii qoodinsa gahee hojiis raawwatee jira. Akkuma kanaan;

1  Obbo Nugusee Riqituu – Dura taa’aa

2  Obbo Mokonnin Addunyaa- I/A Duraa taa’aa

3  Obbo Dastaa Iddoosaa- Barreessaa

4  Obbo Kamaal Osmaan- Abbaa Diinagdee

5  Aadde Alfiyaa Busee- Odiitera

ta’uun qooda hojii fedha guutuun fudhatee jira. Koreen haaraa filatame kunis gaafa Guraandhala 01, 2014 irraa kaasee hojii idilee isaa itti fufee jira.

Hawaasa Oromo Las Vegas, waggaa lamaan dhufaniif gaggeesitoota keessan taanee akka isin tajaajilluuf nu filachuu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Nuyi koreen Hawaasa Oromoo Las Vegas haga humna/dandeettii keenyaa fedhii guddaan isin tajaajiluuf qophii ta’uu keenyaa fi isin taajajiluu keenyattis gammachuu guddaan akka nutti dhagahamu garanumaa isinii ibsuu barbaanna. Kaayyoon hawaasa keenyaa ammoo bakka yaadame gahuu kan danda’u hunduu gama jiruun qooda isa/ishii irraa eegamu yoo bahee fi harka wal-qabatee yoo hojjette dha waan ta’eef, miseensotni keenya hunduu karaa danda’ameen bakka isin waamnetti akka nu jalaa qabdanii fi qooda isin irraa eeggamus dirqama keessan bahuun akka nu faana dhaabbattanis garanumaa isin hubachiifanna. Tokkummaa hawaasa keenya daran cimsuuf ammoo wali qunnamtiin koree fi miseensota gidduu jiru baay’ee murteessaa waan ta’eef, miseensotni keenya hunduu karaa ittiin isin quunnamuu dandeenyu kan akka telefoonaa, email, facebook, kkf (kan kana dura galmee irraa qabnu yoo jijjirtanii raattan) kan hojjetuuf kan yeroo mara ittiin argamuu dandeessan akka nuu laattan kabaja guddaan isin gaafanna.

Yeroo ammaa kanattis koreen haarawaan kun miseensota haawaasa keenya mara faana wali baruuf karaa danda’ameen tattaaffii gochuu irra jira waan ta’eef ergaan koree irraa isinii ergamu isin qaqabuu isaa mirkaneessuuf jecha deebii gabaabduu illee taatu akka yeroon nuuf deebiftan kabajaan isin gaafanna.

Dhuma irrattis, koree haga har’aatti dadhabne, nuffinee osoo hin jedhiin, haawaasa keenya fedha guutuudhaan dandeetti qaban maraan gaggeessuu fi tokkummaa hawaasa keenya keessatti uumuun har’aan gahanis maqaa Hawaasa Oromoo Las Vegasiin galata guddaa isaanii dhiyyeessina. Hojii gaarii fi fakkeenyummaan isaanii yoomi illee hawaasa keenya keessatti dhagaa bu’araa ta’eeti itti fufa. Gara fulduraattis, dandeetti fi muuxannoo qabaniin haawasa keenya keessatti gahee guddaa taphachuun akka dabarsan abdii guddaa qabna.

Barri itti adeemnu kan milkii, kan nagaa, kan tokkummaa fi jaalalaa akka nuuf ta’u hawwii keenya!

Koree Hawaasa Oromoo Las Vegas,

Guraandhala 01, 2014.

********************************************************

Message from Oromo Community of Las Vegas

February 01, 2014

Dear Oromo Community of Las Vegas,

Greeting,

We hope all are doing great. As we all know, our executive committee who will lead our community for the next two years was elected on January 15, 2014. Currently, the newly elected executive committee has assumed all the full responsibilities of leadership from the predecessor committee. The executive committee has also allocated duties among each other. The following are the executive committee and their title.

1  Mr. Nigussie Rikitu- President

2  Mr. Mekonnen Adunya- Vice-President

3  Mr. Desta Edosa- Secretary

4  Mr. Kamal Osman-Treasurer

5  Ms. Alfiya Busse- Auditor

The committee started its regular duties starting from February 01, 2014.

While the executive committee is proudly happy for being elected to serve Oromo Community of Las Vegas for the coming two years, we also would like to express to our community that to the extent of our skill and knowledge, we are fully willing and ready to serve our community what so ever energy and commitment it may cost. To realize the mission of our community, however, it requires the participation and contributions of all members in whatever resource she/he has. It’s when all of us work hand in hand that our unity will sustain and our integrity will be maintained. The committee also believes that close, frequent and open minded communications between members and committee and among all members is a very crucial tool to bring our community together and create open atmosphere. As such, we kindly request our members to provide us their valid and working email, phone numbers, facebook address etc (if the one we have on our record is old and invalid any more as we can see from some email re-bouncing back to us).


Currently, the committee is striving to reach each member via any possible means. To make sure that our message is reaching each and everybody of our members, we ask you to give us short acknowledgment message as soon as possible when you receive message or call from us.


At last but not least, on behalf of the Oromo Community of Las Vegas, we are very thankful of the outgoing committee who has worked hard persistently and tirelessly without reserving their energy and knowledge to bring our community to this position. Their good deed and exemplar in leadership will be taken as an example for the coming committee. We strongly believe that in the future they will also play a key role in keeping the unity of our community with the knowledge and experience they have.


May the upcoming years be the year of success, unity, love, and common understanding!


Oromo Community of Las Vegas,

February 01, 2014.

Oromo Community of Las Vegas-The Color Coded committee election.

January 15, 2014

The Oromo community of Las Vegas had their 2014’s first round general meeting on January 15, 2014 at Gold Coast Hotel and Casino. The meeting was opened by elders pouring traditional Oromo blessings as usual. In their blessing, the elders had wished unity, love, common understanding, and tolerance for the community. After 2013 annual report was presented by the chair man of the committee, the committee election was conducted.

On the annual report, the activities done last year was presented. The committee also evaluated the performance of the community since its re-establishment in 2011 and concluded that there is positive progress even though there are some ups and downs as well. They were also praised and appreciated by the community for the hard work and commitment to put this community on the right track and laid a corner stone for the future of the community.

What made this meeting remarkable was the fair and democratic election of committee who will serve the community for the next two years. This is the first committee transition in the history of the Oromo community of Las Vegas. The election was very democratic where Gadaa principle of respect and common understanding were reflected. After thee ex-committee explained the methods of elections- the criteria and approach, questions were raised from the audiences and were addressed by the committee appropriately. What made this election easy and efficient was the color coded method used by the election committee. There were seven (7) different color cards each representing seven (7) different committee candidates out of those five (5) people were to be selected as committee for the next two years. The seven candidates were elected by the people. Each voter was given an envelope containing the seven (7) different color cards. The seven (7) elected candidates were made to stand in front of the voters holding the colored card randomly assigned to them. The voters were then told to vote five (5) people whom they believe will serve the community with all her/his energy without discriminating his community based on religion, region, clan, sexual orientation and political ideology. The voters were then put five (5) cards in the envelope and returned to the election committee, leaving two (2) cards behind. The result was finally announced and the meeting was peacefully adjourned.


The Oromo community of Las Vegas, would like to extend appreciation to the ex-committee who tirelessly served the community without reserving their energy, knowledge, and money. They will also be considered as exemplar among our community for their excellent leadership for the past two and half years. Hopefully, the newly elected committee will learn something important from the previous one and lead the community to better direction.


May 2014 will be the year we will more productive and stronger than the year past!


*********************************************************************************************************

Up Coming Event :

First Round Oromo Community general assembly

for 2014.

Date: January 15, 2014

Time: 4:00 PM

Venue: Gold Coast Hotel & Casino

Agendas: New Year Greetings, 2013 Annual report and plan for 2014, Committee Election.


Note: As this day is committee election day, please present in time to elect a committee who serve you and lead the community for the next two years.  

Weedduu Oromoo: Yeroo Waraanaa

Jibitti daalachoo

Eela buutee baatee

Itti hiiqxee hin tumattuu

Gad jettee hin murattuu

Meeqa duutee kaatee?

Maal ajjeesan, maal ajjeessan namoomuu?

Dhiira ajjeesan, dhiira gadhoomuu

Irraa hin dheessin biraa hin hafin

Yaa isa weennii jorooroo..bal'inaaf asi..

**************************************************************************************************************

I am Oromo First Community Engagement World Tour: Oromo Community of Las Vegas.

September 25, 2013 was a wonderful day among Oromo community of Las Vegas. Every year the community has three general meetings-in January, April and September. On each occasion, the event starts with elders blessing as Oromo traditions. In addition to regular programs, the community has one special topic to discuss. Today’s special topic was broad and long run project that requires each and everybody’s participation, contribution and commitment. The theme of the meeting was “I am an Oromo First Community Engagement World Tour”. The special guest speaker was young scholar and political analyst Jawar Mohammed. On this event, Jawar Mohammed reviewed Oromo's past national struggle, the cons and pros, the challenge, the mistake and the lesson that need to be learned from the past briefly. He also discussed the current challenge Oromos are facing as a group and proposed broad ideas as a solution to the ongoing challenge. He emphasized on the values of unity for the freedom of Oromo and forwarded ideas how each individual should work together to keep the sustainability of Oromos unity. Questions were asked from the audience and Jawar gave matured and educated answer to all questions in detail. People got inspired by Jawar Mohammad's crucial and timely speech. Members of Oromo community of Las Vegas were filled with determination, hope, and courage. They promised to be with Jawar's idea and to give their full support in whatever they can. On his side, Jawar Mohammed vowed to work for his people with the knowledge, energy, and all the resource he has. He also added that he is ready to pay any sacrifices for the freedom of his people. The audiences fired up and clapped their hand loudly by standing up from their sits. Finally their embraced and take photo shoot with their beloved son/brother. It was really a day of new hope and promise for Las Vegas Oromos. We are all Oromo First!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*****************************************************************

Oromo First Community Engagement World Tour

Wednesday, September 25, 2013

 • General third round community meeting
 • Oromo First Community Engagement World Tour.
 • Entertainment
 • Guest Speaker:Jawar Mohammed
 • Place: Gold coast Hotel and Casino
 • Time: 4:00 PM

Every one is cordially invited to attend the program.

Don't forget to tell family and friends and schedule your time in advance.

"Wali Malee maali qabna. Oromoon tokko , koottaa tokkummaa keenya waliin ibsina"     

The life of our hero and heroines have gone not in vain!

We, the Oromo Community of Las Vegas, were deeply saddened when we heard about the death of Eng. Tasfahun Camadaa Gurmmeessaa on Ausgust 24, 2013 in TPLF’s Kalitti concentration camp where thousands of Oromos are being detained and treated inhumanly. It is hard to believe that Tasfahun’s life has ultimately gone forever on the hands of those who conspired against him.


The EPDRF/TPLF regime keeps committing crimes on Oromo people through the pretext of OLF supporter when the truth is being an active Oromo is seen as a crime by the EPRDF/TPLF government. Recently, more than twenty innocent Oromo students were collected from different universities and brought to court then thrown to jail. Death, exile, torture and mass killing of Oromo people by the EPRDF have increased now than ever. The government is designing different strategies to eliminate the Oromo people from the root.


We have all learnt from Tasfahun Camadaa Gurmeessa’s family, relatives, friends and attorney that he is a man of vision, determined, genius and a role model from his home village to all the community he had served in his profession until the date he was forced to leave his country. Eng. Tasfahun Camadaa’s vision was broad though cut short too early. It is easy to imagine the consequences of missing people like Eng.Tasfahun Camadaa on Oromo people in general. Our past experience has taught us that unless we hold hand in hand and say enough is enough to this cruel regime, many will follow the fate of Eng. Tasfahun Camadaa.


We, the Oromo Community of Las Vegas, strictly condemn the EPRDF/TPLF government for all the unsympathetic actions they committed on Eng. Tasfahun Camadaa Gurmeessaa. They intimidated him on his home country, forced him to leave his country, brought him from Kenya refugee camp with his other friends, confined him underground where there is no light, where they barely breathe, and no sanitation. They demoralized him, tortured him and finally beaten him to death. We as a community also need to bring to the attention of the EPRDF government that the life our hero and heroines have gone not in vain! The sacrifice, up to his life, Eng. Tasfahun had paid for the sake of his people’s freedom has engraved the symbol of heroism in our heart; He will be remembered for ever among the Oromo. In addition to this, we consider the killings of Oromos at Kofale, Arsi and other places just for the cause of their religion freedom is injustice.


Ultimately we would like to extend our heartfelt condolence to the family, relatives, and friends’ of Tasfun Camadaa on this sorrow time. May the almighty give you all his courage to bear all this pain! Eng. Tasfahun Camadaa biyyoon sitti haa salphatu!


Oromo Community of Las Vegas

August 31, 2013

Las Vegas, Nevada

Seenaa Barreefama Afaan Oromootiifi Shoora Dr. Sheek Mahammad Rashaad


Qubee Afaan Oromoo ittiin barreessuuf toltu moggaasuuf biyya keessattiis alattis qabsoo ciccimtuu tu godhame. Qabsoofi tattaaffiin tuniis jijjiirama kufiinsa mootummaa Haylesillaasee booda jajjabaatteeti itti fufte. Mootummaan Dargii Afaan Oromoo Qubee Saabaatiin akka barreeffamu murteessite. Bal'inaaf..

------------------------------------

Duuti Haa Du'u


Du'umti Haa du'u,

Kan ajjesee dhokse,

Ija goota keenyaa,

Buruqsee kan baqse.

Taaddasaa Birruufaa,

Guddinaa Tumsaafaa,

Maammoo Mazamirfaa,

Kan Baaroo Tumsaafaa,

Elemoo Qilxuufaa,

Innumti ajjeesee,

olii addemaa kaalessaa,

Tasfahuun Camadaa

kan addaan nu dhiise,

seenaatti nu hanbise. More...

............................

History of Oromo Writing and the Contribution of Dr. Mohammed Reshad

The effort to find an appropriate alphabet for the Oromo language was as strong inside the country as it was outside the country. This was at full strength following the fall of the monarch. The military junta that seized power decided to use the Sabean alphabet for Afaan Oromoo.click here..

------------------------------------

The Education System that Ignored Ignorance: Socio-Cultural Unawareness in Ethiopia

Oh, Lord of (Hayyee yaa Waaq) punctilious language, grant us the intelligence to use languages that spoken by our fellow men and women or citizens properly; open our ears to listen to the proper pronunciation of native words by native speakers; put your gracious hands on us and guide our fingers to write the correct letters and spelling; enhance our understanding of social, cultural and language literacy; give our names meaning; teach us how to learn and respect one another and all your creations on this earth planet; give us courage to undo mistakes and ask for forgiveness for the distortion we have made; teach us how to use our time productively; warm our heart to love and respect one-another and make us guided by the golden rule; walk us through light and keep us away from the offspring of ignorance: prejudice, arrogance, and hypocrisy. Amen, Hayyee! Detail...

--------------------------------------

OSGA: The Ethiopian government must stop the discriminatory approach and find a durable solution


OSGA Statement on ongoing tensions of civilian conflicts in Ethiopia

Troubled relations between Ethiopia’s government and the Oromo people constitute a serious obstacle in the country’s path to stability and prosperity. Indeed, the Ethiopian government’s recent history has been plagued by ethnic conflict and protracted conflicts with government forces, particularly in Oromia and neighboring regions.

Although it has recently started getting some Oromo media attention, for the past 3 years the ongoing invisible war carried out on Oromo, in the Aniya area, massively affected the local people. Read more....

Haawasni Oromoo Las Vegas Guyyaa Gootoa Oromoo 2013 kabajan

Ebla 17, 2013 sa’aa 5:00 WB kaasee ture hawwaasin Oromoo Las Vegas galma wali-gahiitti kan walitti qabamuu eegalan. Akkuma yeroo kaanii guyyaan kun eebba maanguuddootatiin eegale. “Waaqayyo nagaan nu oolche nagaan nu haa bulchu, xiqqaan haa guddatu, guddaan haa jiraatu, garaan keenyaa fi afaan keenya tokko haa ta’u, wallaalaan haa baru, beekaan haa bubbuulu, biyyi biyyaa nagaa haa ta’u, Oromoo nagaa haa ta’u,..” jechuun eebbaan saaqan manguddoon Oromoo tokko. Goototni Oromoo bilisummaa saba isaaniif jecha lubbuu isaanii wareegama godhani, daqiiqaa tokkoof cali jechuun yaadattamin.

Itti aansuunis Guyyaan Gootota Oromoo maalif akka Oromoota biratti waggaa waggaan sirna ho’aan akka kabajamuu fi barbaachisummaan isaa dargaggoo Oromoo tokkoon dhiyaate.

Kanuma faana wali qabsiisuunis seenaan J/ Jaarraa Abbaa Gadaa gabaabaatti dhiyaatera.

Koreen haawasaa Oromoo Las Vegas nuffee , dadhabe osoo hin jedhiini yeroo, humnaa fi ogummaa isaanii gumaachuun tokkummaa uumata keenya fulduratti tarkaanfachiisaa jiraachuu isaaniitifis uumatni galateefataniiru.

Dhumma irrattis artistii Oromoo, Mahaamad Sheekaa waliin sagantaa bashananaa gaarii qabachuun qophiin guyyaa kana goolabame.