Blog

Wal- Gahii guyyaa Amajjii 4, 2012

Posted on January 18, 2012 at 4:10 AM

                                                Baga Bara 2012 ittiin isin gahe.

          Ayyaana waggaa fi wal-gahii keenya kan miseensota fi ummata Oromoo kanneen naannawa magaala Las Vegasitti argan wajjiin  ji'a afur afuriin gaggefamu giddu galeessa gudhachuun Hawaasni Oromo Magaala Vegas guyyya Amajjii 4, 2012 tti haala baay'ee gammachiisan wal gahuun isaa ni yaadatama. qabxiileen irratti haasa'aan godhameef akkaataan sagantaan itti gaggefame akka armaan gadditti ibsamaa:

 Tartiibaa sagantaa wal duraa duuban kan nuuf dhiheessan Oditerii Jaarmiyichaa kan ta'an Obboo Moti Gobana yoo ta'uu, isaanis tartiibaa sagantichaa eegun manguddoonni sadi'ii eebbaan sagantaa kenya akka nuuf banan taasisaniiru. Iddoon Sagantichi itti gaggefame 3230 E Desert INN, Las Vegas, NV 89121 yoo ta'uu kan jalqabame sa'aatii 7:00WB-11:45WB tti kan turee dha.  Maqaan Mangudoolee saganticha eebbaan nuuf bananii toora armaan gaditti ibsamee jira.

Pastor Solomon Negassa, Abdulaali Musa fi Adam Diinkuree ti. Mangudooleen kunneenis akkuma aadaa Oromotti angafaaf mandhaa wal duraa duubaan eebban sagantaa keenya  nuuf banani. Kanatti aansuunis akkuma saganteefametti sagantaan Irbaataa nyaachuu raawwatameera. Akkasumas tartiiba isaa eeguun Dura taa'aan Jaarmiya Oromoo Magaala Las Vegas Obboo SISAY HAILU haasa'a gabaabaa nuuf godhaniiru. Halli sagantichi ittiin qophaa'ee fi ittiin gaggefame baay'ee keenya kan boonseef egeree Hawaasa Oromoo Magaala Las Vegas haala waliin jireenya isaaf abdii guddaa kan argisiisedha.  Agandoolee koreen hojii Jaarmiyichaa gaggesan dhiheesan kan akka seera ittiin bultomaattii jijjiirama uumuuf dirqamni Hawaasichi kun nama miseensa Jaarmiya kanaa hin taneef qabu maal akka fakkaatu  fi k.k.f irratti mari'achuun murtiilee ciccimoo sadi'i murteefamaniiru.

 1. Koreen hojii gaggesiiftuu Jaarmiyaa keenya yeroo hammamiif akkasumas yeroo meeqa irra deebi'anii filatamuu akka danda'aniif k.k.f. mari'achuun murtee tokko irra gahuu dandeenerra.

2. Miseensa Jaarmiya keenyaa keessaa namni tokko yoo du'e gaaggessa du'a nama kanaatiif kan ta'u gargaarsi miseensonni Jaarmiya keenyaa akka dirqamatti gochuun irra jiruuf qabeenya Jaarmiyaan qabdu irraa gargaarsi godhamuu qabu maal fakkaata isa jedhu irrattis gadi fageenyaan mari'achuun murtee nama kana dhaga'u hundumaa gammachiisu murteessuun keenya ni yaadatama.

3. Gaaffii namni tokko Oromoo ta'ee akkasumas jiraataa Magaala Las Vegas ta'ee utuu jiru miseensumaa Jaarmiya keenyatti kan hin amane ykn miseensa ta'uu kan hin barbaanne akkam gona jedhuuf murteen dabarfame kan kanatti aane jiru fakkaata:  Akka nama tokkotti miseensi kami haala isaaniif mija'en waan isaanitti dhaga'ame gochuu in danda'u. Haa ta'u malee koreen Hawaasa Oromoo Magaala Las Vegas waa'ee kana ilaalchisee nama tokko irrattis dirqama fudhachuu akka hin dandeenne murteefameera. Mareen akkuma xumurameen sagantaan bashana sirbaa adda addaa itti fuufuun hamma Sa'aatii 11:45 WB tti kan turee dha. Obboleeyyan keenya kanneen Sagantaa bashananaa kana nuf qiddeessan Obboo Firew Solomon fi Obboo Dechasa Gobanaa Baay'ee isaan galooffanna.

      Walumagalatti haalli Hawaasni Oromoo Magaala Las vegas yeroo ammaa kana irra jiru baay'isee kan nama gammachiisuu fi kara fuuldurattis tokkummaa ummata Oromoo Kanneen Iddoo adda addaa jiraniif fakkeenya guddaa ta'a jedhamee kan abdachiifamuu dha. 

 

 

      Hawaasa Oromoo Magaale Las Vegas.

    

 

 

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1 Comment

Reply firew
12:22 AM on January 22, 2012 
sagantaa bareedaa turee!!

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
Copyright © 2012 Oromo Community of Las Vegas