Members Area

Recent Photos

Newest Members

Upcoming Events

Recent Videos

4439 views - 0 comments
4263 views - 0 comments
3577 views - 0 comments
3597 views - 1 comment

Google +1 Button

           Kaayyoo hawaasa Oromoo magaalaa Las Vegaas

Nu'i hawaasni Oromoo magaala Las Vegasitti argamnu jaarmiyaa bu'aa adda ta'e  tokko malee hawaasicha  aadaa fi duudha isaa akkasumas sanyii isaa akka sanyii dhala namaa tokkoof ta'utti kabachisiisuu fi eenyummaa isaa dhaloota irraa fuudhee dhaloota itti anuutti akka dabarsan kan taasisuudha. Haaluma kana fakkaatuun Hawaasa Oromoo kannen iddoo birootti argaman wajjiin wal-qunnamuun odeeffannoo fi  sochii  hawaasichaaf  barbaachisu hundumaa keessattuu karaa barnoota, fayyaa fi hojii irratti jiraattota magaala Las Vegasitti argaman hundumaaf odeeffannoo barbaachisu sasabuun gargaarsa barbaachisu godhuuf Jaarmiyaa Dhaabbatee dha. Jaarmiyaan kun  guutummatti kan xiyyeefatu Hawaasa Oromoo Kanneen magaala Las Vegas fi naannawa isaatti argaman yoo ta'uu, Fedhii Miseensota hundumaa seeraan kan eeguu fi seera ittiin bulmaataa isaa kan kabajisiisuudha.

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
Copyright © 2012 Oromo Community of Las Vegas