Weedduu Waraanaa

 

Jibitti daalachoo

Eela buutee baatee

Itti hiiqxee hin tumattuu

Gad jettee hin murattuu

Meeqa duutee kaatee?

               Maal ajjeesan, maal ajjeessan namoomuu?

               Dhiira ajjeesan, dhiira gadhoomuu

               Irraa hin dheessin biraa hin hafin

               Yaa isa weennii jorooroo

Si muruu simuruu

Si muruu yaaqobboo

Yaa qobboo afaan yabbaa

Atillee hin addaannee

Addaatteefii mitii

 

Si furuu si furuu

Si furuu yaa obboo

Yaa obboo afaan dammaa

Atillee hin wal’aallee

Wallaalteefii mitii

 

Walille gargaarree

Akki weedduu lolaa

Darabee tu tolaa

 

               Maal ajjeessan………

Sangaa fardaa hin qonnee

Cirriin gad ariitee

Abbaa manaa hin lollee

Niitiin gad ariitee

 

Buna dheedhii qallee

Soogidda irraanfannee

Arraa ijoollee keenyaa

Nutoo dheedhii cabnee

Boricha lubuu faa

Mooticha irraanfannee

              

               Maal ajjeesan…..

Hoofaa kaasuu guutuu

Jimaata naa hin qartuu

Bada naatuu duutuu

Ifaata irraa hin haftuu

 

                              Maal ajjeesan…

Sangaan hidhaa kutee

Qotta moo hin cammaddaa

Yoo abban butaa dhufee

Abbaan butaa dhufnaan

Lolta moo hin baqqattaa?

 

Gaafa iyyeessi daaree

Gaafa iyyee walwaamee

Gaafa buusii foggii

Mee na buusii sokkii

Dheessaa gaara ejjuu

Bodeen keessa ejjuu

Yaa dheessaa gaaratti

Bodeen fagaarattii.

              

               Maal ajjeesan

Tulluu gasii gubbaa

Gaafa guutuu injirtee

Yoo eeboon kash jedhee

Yoo dullaan qas jedhee

Naatu duutuun jirtii

Aarraa ijoolee keenyaa

 

Qotuuf illee hin qottaa

Babattee kee cabee

Loluuf illee hin loltaa

Amentee keen dhabee

 

               Maal ajjeesan……

Fardi keelloo dheeduu

Eegee lafaan haraa

Namni yeelloo beekuu

Eegee namaan gala

 

Adurreen dorbdee

Biyya kootti hin daltuu

Magaal yaa abbaa fardaa

Lafoo fuutee baatee

Lafa buuftee kaatee

Biyya kootti hin galtuu

Maal ajjeesan….

 

Caalaa Disaasaa irraa!

***********************************************************

 

 

 

Subscribe To My Website

  • Subscribing allows you to get site updates. Your email address will be kept private.
Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.
Copyright © 2012 Oromo Community of Las Vegas